Публикация

СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

През последните години борбата с наднорменото тегло (индекс на телесна маса>25) на деца и възрастни е голям проблем в световен мащаб.


Макавеев И.1, А. Атанасов2, М.Карчева3
1- ОПМ Плевен-НПЦВЕХ ВМА София
2- Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, МУ Плевен
3- Катедра ”Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ Плевен


Наднорменото тегло (индекс на телесна маса>25) е проблем, който тревожи много хора по света. Повече от половината от българското население над 18 годишна възраст е с индекс на телесна маса (ИТМ) по-голям от 25. Основните екзогенни причини за тези факти са неправилното хранене, обездвижването, повишения психо-социален стрес. Oбезпокояващ е факта, че почти всяко трето дете или млад човек е с наднормено тегло или затлъстяване. Тези данни корелират и с нашите проучвания направени сред студенти първи и втори курс при МУ-Плевен: над 25% от студентите са с ИТМ>25, средната стойност на ИТМ на всички изследвани е 24. Редовната физическа активност наред със здравословното хранене са най-лесния и ефективен избор за превенция на наднорменото тегло. Спортът не е просто раздвижване, използван правилно, той ще донесе търсените резултати – добра физическа кондиция, свежест и добро настроение. Чрез различните видове спорт и активност се изгарят различно количество калории. Бягайки със средна скорост 11км/ч за един час изгаряме 800- 1000 калории, плувайки - 400 калории и т.н.

Целият материал може да прочетете тук

THE SPORT-“VACCINE” AGAINST OVERWEIGHT


Makaveev I.1, A.Atanasov2, M. Karcheva3
1- Department of Preventive medicine, Military hospital-Pleven
2- Department of Physical Medicine, Rehabilitation, Ergotherapy and sports, MU-Pleven
3- Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, MU Pleven


Overweight (BMI> 25) is a problem that bothers many people around the world. More than half of the Bulgarian population over age 18 has a body mass index (BMI) greater than 25. The main exogenous causes of these facts are poor nutrition, lack of exercise, increased psychosocial stress. It is a startling fact that every third child or young person is overweight or obese. These data correlate with our studies conducted among new students at MU-Pleven: nearly 30% of students with a BMI> 25, average BMI of all patients was 24.53. Regular physical activities along with a healthy diet are the easiest and most effective choice for the prevention of obesity. A sport is not just exercise; when practiced properly, it will bring desired results - physical fitness, freshness and good humor. Practicing various sports and similar activities burn calories. Running an average speed of 11 km/h for an hour burn 800-1000 calories, swimming - 400 calories and so on.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари