Публикация

НОВА КЛИНИЧНА ФОРМА НА АНТРАКС

Антраксът е възникнал в най-дълбока древност. Заболяването е описано в древно- индийски ръкописи, стари арабски, гръцки, римски източници и Библията.


Томова И., Р. Ненова, Т. Кантарджиев, НЦЗПБ

Bacillus anthracis e причинител на особено опасната бактериална зооноза антракс. Заболяването е известно от дълбока древност, като освен ендемични случаи са описвани също взривове и епидемии. Освен естественото случайно заразяване на хора, е възможно и преднамереното използване на антраксни спори като биологично оръжие или биотерористичен агент. До ХХІ век при хората заболяването се проявяваше в неговите класически клинични форми: кожна, инхалаторна и гастро-интестинална. През последните години, отначало като казуистика, но впоследствие и като взривове от заболявания, в научната литература бе описана нова форма – “инжекционен антракс”. Той се отличава с клиника на тежка мекотъканна инфекция, необходимост от комбиниране на антибактериалната терапия с хирургично лечение, висок леталитет и най-вече с неочакван механизъм на инфектиране – инжектиране на хероин, съдържащ антраксни спори. Установяването на вероятния източник на контаминация и географското разположение на България, са допълнение в убедеността на авторите за необходимостта от запознаване на широк кръг медицински специалисти у нас с особеностите на инжекционния антракс. 

Целият материал може да прочетете тук


NEW CLINICAL PRESENTATION OF ANTHRAX

Tomova, I., R. Nenova, T. Kantardjiev, NCIPD 

Bacillus anthracis is causative agent of the highly dangerous bacterial zoonosis anthrax. The disease is known from hoary antiquity and except endemic cases, outbreaks and epidemics were also described. Besides the natural accidental infection of humans, deliberate use of anthrax spores as a biological warfare or bioterrorism agent is possible. Up to the twenty-fi rst century, the disease in humans was manifested with its classical clinical forms: cutaneous, inhalational and gastrointestinal.  In the recent years, fi rst as casuistry but later as outbreaks, a new form termed “injectional anthrax” has been described in the scientifi c literature. Injectional anthrax differs in its clinical manifestation of severe soft tissue infection, necessity of combining antibacterial therapy and surgical intervention, high mortality, and especially with its unexpected mechanism of infection – injection of heroin, containing anthrax spores. Identifi cation of the possible source of contamination and the geographical location of our country, supplements the authors’ belief for the need to introduce injectional anthrax characteristics to а broad spectrum of medical specialists in Bulgaria. 

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари