Публикация

ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ВЪРХУ ХОСПИТАЛИЗИРАНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

Застаряването на населението е една от основните характеристики в съвременното развитие на цивилизования свят.


Тодор Черкезов, д.м. МБАЛ - Кърджали

Застаряването на населението е проблем на цивилизования свят. Той е особено актуален за нашата страна, но не по причини, свързани с висок стандарт на живота, а тъкмо обратното: в резултат на особеностите на прехода в България голяма част от населението  в по-млада възраст  емигрира в чужбина и относителният дял на хората над 65г. се увеличава. Хоспитализираната заболеваемост нараства пропорционално с увеличаване възрастта на пациентите. Честотата  на хоспитализациите при възрастните хора е 37.2 на 100 човека от населението над 65 години и е значително по-висока от средната  за страната / 22.6 на 100 /. Основни причини за болнично лечение са болестите на органите на кръвообращението, болестите на дихателната система, на храносмилателната система, злокачествени заболявания и травми. Нарастването на хоспитализираната заболеваемост  от социалнозначими заболявания  при възрастни пациенти  през последните години е очевидно и това говори не само за агресивността на външните и вътрешните фактори, но и за инсуфициентност  на доболничната медицинска помощ и накърнено здравно-социално поведение. В тези насоки следва  да се концентрират усилията за промоция на здравето и профилактика на болестите.

Целият материал може да прочетете тук


AGING INFLUENCE ON THE HOSPITALIZED MORDBIDITY

Todor Cherkezow, PhD, City hospital – Kurdjali

Population aging is a problem of the civilized world. It is especially relevant for our country, but not for reasons related to the higher standard of living, but on the contrary: as a result of the particuliarities of the transition in Bulgaria, the majority of the population in the younger age emigrated abroad and the proportion of people over 65 years has increased.  Hospital incidence increases proportionally with increasing patient’s age. Frequency of hospitalizations in the elderly is 37.2 per 100 persons of the population over 65 years and is signifi cantly higher than the national average / 22.6 per 100 /. Main reasons for hospitalization were diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory system, the digestive system, cancer and trauma. The increase in the hospital incidence from socially signifi cant diseases in adults in recent years is obvious and speaks not only to the aggressiveness of the internal and external factors, but also for insuffi ciency of outpatient medical care and  impaired health- social behavior. In these directions, efforts on health promotion and disease prevention should focus. 

To read the entire article, click here

Коментари