Публикация

„Entrepreneurial database” тренинг курс в Сърбия с българско участие

Тренинг курсът се проведе в Сърбия от 12 до 19 май 2016 с координатор Centar za edukaciju i unapređenje društva (CEUD) – Serbia.


Тренинг курсът “Entrepreneurial database” за младежки работници се състоя в Сърбия, Врнячка баня, финансиран от програма Erasmus+ programme, KA2 Youth - Capacity building, Balkan window. Българският партньор в проекта бе сдружение „Диабет и предиабет“ - София. Курсът имаше за цел да помогне на младежките работници да знаят как да развият чувство за инициативност и предприемачество сред младите хора. Как да разбият стереотипите и страхове на младежите, като заедно с това създаде реалистична представа за възможностите и бъдещето. 27 участници от неправителствени организации от 9 европейски страни взеха участие в проекта - Босна и Херцеговина, България, Унгария, Италия, Черна гора, Сърбия, Словакия, Турция и Великобритания. Основната тема на тренинг курса е предприемачеството. Проектът е едногодишен с две международни активности – тренинг и обмен и с много местни инициативи. Проектът насърчава осведомеността на младите хора относно възможностите и предизвикателствата на бизнеса и предприемачеството. Програма Еразъм + е възможност за младите хора, които искат да научат много нови неща чрез неформално обучение, да се срещат с хора от различни страни и да подобрят уменията си и самочувствието си. Тренинг курсът “Entrepreneurial database” промотира различни идеи за стартиране на бизнес, подобряване на знанията в тази област. Проектът увеличава компетенциите на участниците в областта на предприемачеството и самостоятелната заетост. Всички младежки работници и предприемачи, бяха активни и ентусиазирани участници и станаха посланици на страната си, за да споделят знания и опит в местните младежки общности. Участниците подобриха своите предприемачески умения, уменията си за работа в екип, творческо мислене, комуникативни умения. Курсът е само една от дейностите на целия проект KA2 и ще бъде последван от младежки обмен през втората половина на 2016 г. и местни събития за развитие на младежите умения в областта на предприемачеството. Координаторът Centar za edukaciju I unapređenje društva (CEUD) Сърбия свърши работата си професионално, с перфектен подбор на методи и tools и с изключително добра организация и логистика. Това беше една от причините този проект да започне много добре и курсът да изпълни своите цели и да постигне поставените резултати. Въздействието на този проект на местно и международно ниво ще насърчи интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в районите на всички девет страни. В страните от Западните Балкани процентът на младите предприемачи е ниска – под 1 процент, а коефициентът на младежка безработица в някои страни като Черна гора е над 46%. Проектът дава възможност младите хора да развият чувство за инициативност и предприемачество и да разбие стереотипите и страховете им, свързани със започването на самостоятелен бизнес. 

" }-->

Коментари