Публикация

Обучение и качество в трудовата медицина

БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (БАДТМ)

София 1527, ул. "Бяло море" №8, сградата на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", ет. 5, кабинет 48, катедра "Трудова медицина", e-mail: badtm2014@abv.bg, ntzacheva@yahoo.com; www. badtm.com

                                                                 ДЕКЛАРАЦИЯ

Българското академично дружество по трудова медицина и Факултетът по обществено здраве на Медицински университет София на 17 юни т.г. проведоха симпозиум на тема: „Обучение и качество в трудовата медицина“, с над 190 участници на място в Аула МАКСИМА на УМБАЛ "Св. Екатерина" и в интернет форум вкл. видеоконферентна връзка от Мeждународната организация на труда, от Медицински университет Белград, Сърбия, от Инспектората по здраве и безопасност гр. Кавала Гърция.

Интересът бе много голям поради участието на гост лектор: Проф. Бислимовска, ръководител на колабориращ център на СЗО по здраве и безопасност и ръководител на катедрата по "Трудова медицина" при Университета в Скопие, Македония.

Поставените цели на симпозиума и присъединилите се НПО като Асоциация „ТРУД, ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ”, Сдружение на службите по трудова медицина, БЛС, експерти от РЗИ, СТМ заявиха в сесийните доклади , в многобройните изказвания за продължаване традицията, установена на Първата национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа през 2015г. с доразвиване на съвременните характеристики за качество при осигуряването на здраве и безопасност на работещите чрез: академично обучение, достъпни и равнопоставени трудовомедицински грижи, осъществими законодателни инициативи, добри научноизследователски практики и проекти, профилактика на социалнозначимите болести, свързани с трудовата среда и промоция на здравето на работното място с оглед решаване проблемите на работната сила и социалната им подкрепа и защита.

В заключение Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина в резултат на направените предложения от симпозиумът „Обучение и качество в трудовата медицина” решиха:

1. Създаване на програми за обучение в горният курс на средното образование по здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на дуалното обучение с оглед трудовомедицински мениджмънт в средното образование.

2. Усъвършенстване на академичното обучение по трудова медицина и работоспособност със завършване на пълния цикъл от „Бакалаври – Магистри - Докторанти” по „Трудова медицина и работоспособност”, с модернизиране на учебните програми за лекари специализанти по трудова медицина и въвеждане за всички обучавани на практическа подготовка в икономически приоритетни дейности за страната.

3. Създаване на съвместни магистратури между водещите университети: Медицински университет – София, ФОЗ, Технически университет, Химикотехнологичен и металургичен университет – София за обхващане в дълбочина на проблемите свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

4. Създаване и апробиране с помощта на асоциации и сдружения на Службите по трудова медицина и други неправителствени организации за здраве и безопасност при работа на Единна Информационна Система, свързваща работните условия и здравните ефекти, особено при съвременните форми на труд и рисковите икономически дейности в страната, в полза и помощ на МЗ, МТСП и ИА "ГИТ" и други ведомства за изготвянето на здравни анализи и прогнози за работната сила в Република България.

5. Решаването на тези цели и задачи ще бъде ефективно и демократично в атмосферата на Европейска Академична Мрежа по Трудова медицина и работоспособност, чието начало е симпозиумът и неговите участници. Мрежата ще кандидатства за колабориращ фокус към департамент "Социални и екологични детерминанти на общественото здраве" на СЗО.

Прикачени файлове

Коментари