Публикация

ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ И НЯКОИ ПРИДРУЖАВАЩИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРСКА ГРАДСКА ПОПУЛАЦИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

А.Постаджиян1, С.Торбова2, К.Рамшев3 1 Клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Анна” – София, МУ – София 2 Hypertension Excellence Center, Токуда Болница София 3 Военномедицинска академия


Резюме

Целта на изследването е да се оценят разпространението и контролът на артериалната хипертония и други сърдечносъдови рискови фактори и заболявания в българска градска популация. Извършено е  напречносрезово изследване, проведено по повод Световния ден на хипертонията - 17 май 2013 г., в центрове, разкрити в поликлиниките  на  големи български градове. Включени са общо 728 лица – 286 мъже и 442 жени, на средна възраст 60,4 ± 14,5 (18-89) год. Измерени са: артериалното налягане (АН), ръстът, теглото, обиколката на талията (ОТ), индексът на телесна маса (ИТМ), като при част от пациентите са измерени общият холестерол и кръвната захар. Включените в изследването лица попълниха анкета с въпроси, свързани с тяхното АН, наличие и контрол на АХ, други придружаващи рискови фактори (РФ) и съпътстващи сърдечносъдови заболявания, демографски и социално-икономически характеристики. Анамнестични данни за АХ се установиха при 67,2% (n = 489). Средните стойности на АН от първото измерване за цялата група са: систолно артериално налягане (САН) – 139,4 ± 23,6 mm Hg, диастолно артериално налягане (ДАН) – 83,9 ± 13,8 mm Hg. Захарен диабет тип 2 се установи при 15,5% (n=113) от анкетираните лица, дислипопротеинемия при 28,6% (n=208), а активно тютюнопушене при 26,2% (n=191). От лицата с анамнестични данни за артериална хипертония (n=475), при които бе проведено измерване на артериалното налягане в хода на проведената акция, 52,4% (n=249) са с терапевтичен контрол на систолното артериално налягане ≤ 140 mm Hg и 74,1% (n=352) са с терапевтичен контрол на диастолното артериално налягане. Терапевтичен контрол на АН – систолно и диастолно, установяваме при 40,7% от пациентите с АХ и съпътстващо предсърдно мъждене. Процентът контролирани хипертоници при съпътстваща коронарна болест е 50,4% (n=65), сърдечна недостатъчност 53,7% (n=22) и е най-нисък при преживелите мозъчносъдов инцидент – 19,4% (n=6).


" }-->

Прикачени файлове

ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ...

Коментари