Публикация

До 15 ноември 2016 се приемат предложения за годишния издателски план на МУ- Варна

До 15 ноември 2016 се приемат предложения за годишния издателски план на МУ- Варна

15 ноември е крайният срок за подаване на предложения за включване в Годишния издателски план за 2017 г. на Издателството на МУ-Варна


До 15 ноември 2016 се приемат предложения за годишния издателски план на МУ- Варна

​15 ноември е крайният срок за подаване на предложения за включване в Годишния издателски план за 2017 г. на Издателството на МУ-Варна.

До тази дата катедрите трябва да представят своите проекти за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др. 

Предложенията могат да се направят, след изтегляне и попълване на този формуляр от сайта на Издателството, а попълненият PDF файл се изпрати по деловодната система на университета (АИС документооборот), насочен към Издателска дейност.

Издателството на МУ- Варна очаква вашите предложения!


Из ПРАВИЛА на издателска дейност, МУ-Варна:

Чл. 9. (1) Всяка година до 15 ноември катедрите, чрез факултетните съвети,

представят в отдел „Издателска дейност" своите предложения за издаване на учебници и учебни помагала през следващата календарна година, които се разглеждат от Издателския съвет.

(2) Предложенията се правят в съответствие с потребностите от учебна литература и готовността на ръкописа, като се съобразяват с:

1.       утвърдените учебни планове;

2.       утвърдените учебни програми;

3.       отпечатаната и наличната учебна литература в съответната област;

4.       броя на студентите, които изучават съответната дисциплина.

(3) Не по-късно от 25 ноември Издателският съвет обсъжда депозираните предложения, отстранява несъответствията в тях и прецизира обема и тиража на изданията.

Освен учебници и учебни помагала издателският съвет разглежда и други постъпили
предложения за издаване и подготвя вариант на годишния издателски план.

(…)
 
(5) Подготвеният вариант на годишния издателски план се внася за обсъждане и 
одобряване в АС.

Коментари