Публикация

Публикувани са 6 проекта на медицински стандарти

Публикувани са 6 проекта на медицински стандарти

Можете да видите текстовете на проектите с промените, като кликнете на линка на съответната специалност


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си 6 проекта на наредби за утвърждаване на медицински стандарти. Проектите, както и мотивите към тях, можете да намерите в CredoWeb. Вижте подробностите по-долу.

  1. Проект на медицински стандарт по „Гръдна хирургия“. Причините за актуализирането му са свързани с необходимостта от създаване на ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ по гръдна хирургия. В проекта се определя основната характеристика на медицинската специалност Гръдна хирургия, като се определят лечебните заведения и структурите в тях, които могат да осъществяват дейностите по нея, както и самите области на дейност.
  2. Проектът за наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“Причини за него са свързани с отмяната по съдебен път на Наредба № 15 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“. Това създава празнота в закона, която създават затруднения за изготвяне на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ със структури по ревматология, невъзможност за определяне на нива на компетентност на структурите по ревматология, както и липса на обективни критерии за контрол на качеството на извършваните медицински дейности.
  3. Проектът за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“  е изготвен на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето. Те създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“.
  4. Проектът за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патологиясъдържа някои съществени промени спрямо сега действащия медицински стандарт "Клинична патология", утвърден с Наредба № 18 от 2002 г. Определят се високоспециализирани дейности в извънболничната медицинска помощ. Въвеждат се нива на компетентност за структурите в болничната медицинска помощ. Въвеждат се изисквания за изпълнение на дейности в обхвата на молекулярната патология. Въвеждат се примерни панели за диагностициране.
  5. Причините за проекта за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ са свързани с оптимизиране структурата и обхвата на медицинските дейности. В него се детайлизират изискванията към материално-техническа база на лечебните заведения, определя се необходимото оборудване на стандартния и специализираните кабинети, изисквания към „операционна за амбулаторни операции“, както и се допълват изискванията за дейности, осъществявани на най-високо ниво на компетентност.
  6. Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ е предложен от проф. Андрей Йотов – национален консултант по „ортопедия и травматология“. Причините са свързани с необходимостта да се оптимизират изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Ортопедия и травматология“.

 

Коментари