За мен

От 1998 г. е асистент в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина” – МУ – Варна: УНС по епидемиология. 2002-2004 г. - старши асистент, 2004-2010 г. - главен асистент. От 2003 г. ръководи Звено „Противоепидемичен контрол“ в МБАЛ „Св. Марина“.

Има над 39 публикации и 35 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на контрол и превенция на вътреболничните инфекции; приложение на дезинфектантите в медицинската практика; нови методи за стерилизация; епидемиологични аспекти на инфекциозните болести - кръвни (трансмисивни), чревни инфекции, вирусни хепатити; теоретически и практически аспекти на дезинсекцията, дератизацията, деорнитизацията.​ 

Опит

Болничен епидемиолог
9000, , България, бул. Христо Смирненски 1
Работи с осигурител
Преподавател в Катедра по хигиена и епидемиология
9000, , България, ул. Марин Дринов 55

Образование

1998 - До момента
Епидемиология на инфекциозните болести
Медицински университет Варна
1987 - 1993
Обща медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb