Публикация

Проект за ново ръководство по очни болести

Проект за ново ръководство по очни болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на очни болести.

Проектът на ръководството е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност по „Офталмология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болестите на зрителния анализатор.

Причините за разработване на проекта

на фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на заболяванията на зрителния анализатор и локалните прояви в очите при други общи заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

 

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на очните заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи, се посочва в мотивите към проекта.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на ръководството се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.
Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление очни болести, изтъкват от МЗ.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в десет раздела

С него се регламентират основните принципи на лечение на:

 

  • Болести на конюнктива;
  • Болести на корнеята и склерата;
  • Увеити;
  • Болести на лещата;
  • Глаукома;
  • Болести на ретината и стъкловидното тяло;
  • Болести на орбита и придатъци;
  • Невроофталмология;
  • Детска офталмология;
  • Очна травма.

Очакваният резултат

от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с очни заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на ръководството няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 09.04.2019 г. до 08.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


В проекта и мотивите към него може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари