Публикация

Ново ръководство за използване на антимикробни лекарства

Ново ръководство за използване на антимикробни лекарства

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарства.

Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарства е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Медицинската специалност по „Микробиология“ разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
Това определя интензивната научно-изследователска дейност по отношение етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с вирусни и бактериални инфекции.

Разработването на проекта

на фармако-терапевтично ръководство е свързано с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на вирусните и бактериални инфекции, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти. Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение и имунопрофилактика на бактериалните и вирусните инфекциозни с лекарствени продукти.


Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.


Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели, които нормативният акт си поставя

С проекта на Фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на вирусни и бактериални инфекции, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.
Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарствено лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинско микробиология.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в пет раздела

 

  • Антибиотична политика и антимикробна лекарствена резистентност.
  • Насоки за емпирично приложение на антибиотици за пери-оперативна профилактика (поп) в хирургията. 
  • Насоки за емпирична антимикробна терапия на най-честите инфекции в лечебното заведение.
  • Компетенции (ред) за изписване на антибиотици в лечебното заведение.
  • Вродена резистентност на някои микроорганизми и необичайни типове резистентност.

 

Ново ръководство за използване на антимикробни лекарства

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта

на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с вирусни и бактериални инфекции.

 

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично
ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Микробиология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия, се посочва в мотивите към проекта.


Приемането на ръководството няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

farmako-terapevtichno_rkovodstvo_a...
motivi_ftr_za_izpolzvane_na_antimi...

Коментари