Публикация

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И  СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС  В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА ?

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И  СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС  В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА ?

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И  СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС  В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА ?                                                                                                           

   /Български студент по медицина преди повече от 50 години за първи път използва вариолния вирус с вътретуморно инжектиране за имунотерапия на солиден злокачествен тумор в експериментално проучване  /

 

Доц.В.Манев-клиничен имунолог

 

АПОТЕОЗИ С НАЙ-ИСКРЕНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ за имунолозите  и генетиците участвали в създаването на химерен вирус известен като CF33 от вариолната ваксина, разработен по идея на  професор Юман Фонг в престижния център за рак на City of Hope в Лос Анджелис, Калифорния!!!

 

https://aacrjournals.org/mct/article/20/1/173/92921/Recombinant-Orthopoxvirus-Primes-Colon-Cancer-for

 

Пунктуално бих изброил  по-важните моменти в публикацията , а именно :

 

1.„Vaccinia е генетично стабилен двуверижен ДНК вирус от семейство Poxviridae .Има  натрупан  опит за безопасна употреба при милиони хора, тъй като е активната съставка на ваксината, която унищожава едрата шарка, едно от най-опустошителните заболявания, познати на човечеството.                                                                               

 

2.Ваксиналният вирус на едрата шарка е  първият онколитичен вирус, демонстриращ вирусна онколиза в лабораторията през 1922 г.

 

3. Vaccinia има кратък добре характеризиран жизнен цикъл и се разпространява бързо от клетка на клетка, но не се интегрира в генома на гостоприемника. Той е силно цитолитичен за широк спектър от типове туморни клетки. Той има потенциал да действа както като средство за доставка на генна терапия, така и като онколитичен агент.

 

4. CF33 е комбинация от геномни последователности от множество щамове на ваксиналния вирус за генериране на нов, по-безопасен и по-мощен вирус. CF33 с човешкия натриев йодид Symporter (hNIS) ген, който позволява на изображенията за проследяване на вируса in vivo и медииране на насочена лъчетерапия, се нарича Vaxinia. CF33, когато е с hNIS и „въоръжен“ с анти PD-L1 гени, които позволяват подобряване на противораковата имунотерапия, се нарича CHECKVacc.

 

5. Безопасността е доказана в редица предклинични проучвания и има доказателства както за локален, така и за системен противотуморен отговор.

 

6. Доказва се , че вирусната инфекция активира Т-клетките срещу туморни клетки и в комбинация с инхибиране на контролна точка дава траен антитуморен отговор.     Като цяло тези данни предполагат, че производните на CF33 в комбинация с анти-PD-L1 могат да индуцират траен противотуморен имунитет, проправяйки пътя за стратегии за подобряване на имунния отговор към вирусна терапия.

 

7..Анализът на имунните клетки от третираните мишки показа, че тумор-специфичното активиране на Т-клетките се проявява по-силно при тумори, лекувани с вируса, и че Т клетките са по-силно активирани срещу вируса, отколкото срещу тумор, по MHC-I-зависим начин .

 

8.Проучването е  потвърдило,че инфекцията, произведена от CF33, активира Т клетките срещу раковите клетки, което води до синергия с инхибиране на протеина на имунната контролна точка, PD-L1.                                                                                                                   

 

9 Доказва се  ,че  CF33-hNIS-ΔF14.5 индуцира траен противотуморен имунитет, когато се комбинира с анти-PD-L1 лечение срещу сингенен модел на рак на дебелото черво.

 

10.Трайно излекуване, дефинирано като пълна регресия на тумора и резистентност към повторно разрастващи се тумори при повторно предизвикване със същите клетки, най-често се наблюдава, когато лечението с вируса се комбинира с прилагане на анти-PD-L1.

 

След успешните предклинични проучвания при експериментални животни и  успешно приложение при първия пациент с рак на дебелото черво, изразявам личното си професионално убеждение,че и при започналото проучване при 100 пациента ще бъде също успешно.Имам  основания да предвиждам ,че същият иновативен подход ще бъде приложим и при  други видове солидни тумори. Това е революционен принципно нов подход за клетъчна имунотерапия на рака в съчетание на генетично модифициран вирус от противовариолна ваксина с Т-клетъчната имунотерапия на контролните  точки.
Би представлявал професионален интерес факта ,че български студент по медицина преди повечеот 50 години за първи път използва вариолния вирус с вътретуморно инжектиране за имунотерапия на солиден злокачествен тумор в експериментално проучване при високозлокачествения миши сарком 180 на Крокер. Провеждат се някои имунологични изследвания вкл. имуноелектрофорези и др. Публикация в сп. Премедикус „Опит за антигенно обогатяване на туморна тъкан  с  ваксинален вариолен вирус „ ,В.Манев, V –ти курс студент  по медицина , с.11-16,  11.04.1968г ,`16- Редовна научна сесия на студентското Научно дружество при МА,София .Като автор на разработката получих първа награда от проф. Атанас Райнов, ръководител на катедрата по патофизиология и грамота от ръководството на научната студентска сесия Приложени 2 файла.

Преди завършване на висшето си образование по медицина бях предопределил професионалния си път в имунологията  в частност „Имунология на туморите „ и „Имунотерапия на рака"

 

Проблемът бе ясен ,че без призната специалност по „Имунология” е невъзможно да има развитие в стратегическото направление  „Имунотерапия на рака „ .Беше професионален и личен шанс  решението на СЗО от 15.Х.1971г, че  бе призната специалността „Клинична имунология”. Това решение ме завари ВРИД асистент в клиниката по токсикология  в НИСМП „Н.Пирогов”. Тогава  започнах да търся подкрепа от  влиятелна академична институция, която да съдейства да се осъществи първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. .

 

 След аварията в Чернобил започнахме да търсим подкрепа от утвърдени авторитети единомишленици в различни области и медицински специалности за разкриване на Център /Институт /за имунотерапия и имунопрофилактика на рака „ .Проведени са от нас за период от около 30 години няколко национални подписки, три Национални научни конференции с международно участие.,повече  от 5 пресконференции по темата. Преди 2 години петицията ни  е подкрепена от над 2780 български граждани у нас и в чужбина  .

 

https://www.peticiq.com/243314

 

 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт /Център/ за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

 

У нас няма нито един Център за правене на иновативна медицина в областта на имунотерапията на рака .Без такава високоспециализирана структура е невъзможно да има иновативен прогрес в тази стратегическа област на медицината . 

 

Необходимостта от разкриването на специализирана структура за правене на иновативна медицина в областа на имунотерапията на рака ,където да се създават ,проучват  и внедрява регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения се подкрепя от водещи у нас онколози като:                   

 

Проф. Асен Дудов дмн ,Проф. Констанца Тимчева дмн. ,Академик Б.Петрунов и др./

 

Какви са фактите в нашата  българска реалност ?                                 „

 

Защо държавата не  проявява  интерес няколко десетилетия и не съдейства за иновативно равитие на имунотерапията на рака, ,дори при регистриран световен приоритет с патенти за изобретения в областта на Т-клетъчната имунотерапия на рака? Оставено бизнеса да се грижи  за иновативното развитие на стратегически важните за държавата направления ,каквито са онкологията ,имунотерапията на рака и  др.? Дори в условията на пандемия от COVID-19  при регистрирана  у нас върхова смъртност за Европа и света, държавата не е  подкрепила да се започне интензивно да се работи при депозирани аргументирани иновативни предложения за намаляване  смъртността от Ковид-19 въпреки,че по темата има позитивни отзиви и становища от няколко хабилитирани специалисти в различни области и специалности като инфекциозни болести, хематология, вътрешни болести  и др./  ?

 

Ако беше разкрита предлаганата  от нас от няколко десетилетия  Национална специализирана структура /Център /за правене на иновативна медицина в областа на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака, където да се създават, проучват и внедрява регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения, то  в същия Национален иновативен Център ,би  могло:

 

1.Да се проучат още до края на 2020г и биха могли да се внедрят някои от предложените от нас  на държавата  интензивни  екстракорпорални апаратурни методи за намаляване смъртността от Ковид-19 . Доказателство за тези   очаквания  са фактите от литературната справка по темата ,че от  края на 2020, през 2021г и през 2022г в целия цивилизован свят  се разработват и са в процес на внедряване  предлаганите  апаратурни интензивни екстракорпорални методи за депурация.   

 

https://www.credoweb.bg/publication/130856/vrazka-mezhdu-infektsiozen-shok-i-vatresadovata-koagulopatiya-pri-tezhko-bolni-s-kovid-19-i-myastoto-na-darzhavata-v-borbata-sreshtu-visokata-smartnost

 

 Това би могло да бъде приносът на малка  България с една от най-високата смъртност в света от Ковид-19 . Да, но  ако имаше държава, която да се интересува от иновативно развитие на онкологията и в частност от Т-клетъчната  имунотерапията на рака ,ако  имаше такъв иновативен Център и кой  да  чуе ? За да има или да няма предлагания  от   десетилетия  Национален иновативен Център за имунотерапия  имунопрофилактика на рака, и да не се разкрива, според писмо от МЗ е било гласувано единодишно отрицателно становище от Експертния съвет по клинична имунология към Министерството на здравеопазването / МЗ / , при това без да е посочен нито един аргумент за това !

 

Когато завърших медицина преди 50 години имах някаква тайна надежда,  някой в държавата и МЗ да прояви  интерес към имунотерапията на рака и използване на вариолна ваксина за антигенното обогатяване на туморната тъкан  за  да се съдадат  условия за продължаване на проучването.   Никой не прояви интерес !                                   

Тогава също   все се говореше на висок глас за "Научно технически прогрес "!                     

Сега също се говори за иновативен прогрес на държавата. Заминах в провинцията да работя. Ежегодно тъсех начини да кандидатствам за аспирантура по имунология.Тогава за имунология се пуснаха 2 аспирантури в СССР. Въпреки ,че спечелих конкурс не ме допуснаха да замина да уча , с аргумент "липсата на произход ": 

 

   1.Дядо ми д-р Влади МАНЕВ ,чийто име нося е завършил медицина в гр. Лиеж Белия в края на 19 век.Завръща се в България, оженва се за внучката на Колю Фичето. Участва в Балканската война. Достига за времето си най-високата длъжност в града Разград,"Главен лекар" .Създава и е  първи учредител  на мъжкото крило на Българския "Червен кръст за Североизточна България.                                                                                       

 

2. Баща ми е завършил военото училище на Н.В. 1933г  "Люлински випуск". Участва във Втората световна война при Драва, Унгария .Награден е с два ордена за храброст. Завършва Военна академия 1946г и е назначен за Н-к щаб на артилерията на Втора армия в гр.Пловдив. Без коментар за репресиите за "липсата на произход "

 

Какви изводи могат да  се направят:

 

1. България е малка страна, но  не означава  ,че ако използва творческия си иновативен потенциал,  не би могла да изпреварва с години и десетилетия и най-големите и най- богатите. Те и за това са богати, защото имат адекватна държавна политика по иновациите и дългосрочна държавна политика за създаване на условия и  насърчаване на иновативно мислещи специалисти  .Така се прави висок стандарт на живот!.

 

2. Адекватна държавна политика по иновациите в България не се  провежда през последните 50-години .Още няма закон у нас , който да задължава държавата да съдейства като изкупува регистриран световен приорите с патент  за изобретение ,ако е в стратегически важно за държавата направление и инвестира в неговото внедряване.Няма за сега никакъв шанс да има такъв закон у нас и в следващите 50 години . Може би с тези темпове на законодателство   ще са ни  нужни още 500 години ?  

 

3. Няма държавна политика за създаване и подкрепа на иновативно мислещите специалисти с рецидивиращ  защитен  световен приоритет с патенти за изобретения!

 

4. През последните 10 години при регистрирани и признати  няколко патента за изобретения и патенти за полезни модели за клетъчна имунотерапия на рака ,нито държавата нито  бизнеса  се интересуват да  инвестират във внедряването им.

 

5.Предложенията ни до държавата и парламента през последните близо 10 години  да  се приравни и въведе законодателната практика за иновациите  и патентите ако не в САЩ/водещата  в света държава в иновациите /, то поне тази в Германия ,страна членка на ЕС .За сега  „Глас в пустиня”!  Там има закон  според, който при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление, държавата по закон е длъжна за изкупи интелектуалната собственост  и да инвестира във внедряването .У нас такъв закон  няма! Нещо повече, такъв закон ние  предлагаме  близо 10 години , но  никой в държавата не иска да чуе. Защо ли ? Дали има някой ,който да е заинтересован, все така да сме си  бедни или сме  урочасани сами да си пречим  от  академична надменност , професионална завист и ревност ?

 

Може  ли  да не ни достига единно национално самосъзнание ,че всеки от нас е част от цялото,каквото имат високоразвитите нации към, които се стремим поне на думи ?                                                                                                                                      

 

Предлагаме /за кой ли път /:                                                                                                                       

 

1. Да се въведе без отлагане законодателството в Германия, което задължава държавата да изкупува регистриран световен приоритет в  интелектуална собственост на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления и  да инвестира в тяхното внедряване .Този държавнически подход,  доказано  работи  и осигурява висока принадена стойност в полза на държавата и висок стандарт на живот,  ако не се  побългари !

 

2.Ако държавата за сега не иска да  осигури цитираното от нас нормативно иновативно развитие и да приеме спешно  цитираната законодателна промяна,то настояваме да се напише без отлагане  аргументиран отказ , защо  се прави?! 

 

 

Коментари