Публикация

Проучвания на чревната кампилобактериоза при деца

Целта на настоящото проучване е да се установи честотата на кампилобактериозата за оп- ределен период, да се проучи клиничната ù характеристика и да бъдат предложени адекватни подхо- ди за етиологично лечение.


.

" }-->

Прикачени файлове

Проучвания на чревната кампилобакт...

Коментари