Публикация

Списание "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия"

Година 2/ брой 2/ ноември 2014


Съдържание:

ОБЗОРИ

Лапароскопска операция на стомаха по повод карцином – проблем или възможност

В. Мутафчийски, К. Василев, П. Иванов, Г. Коташев, Г. Григоров, М. Дончева*, В. Кьосев, Г. Попиванов, В. Христова

Laparoscopic operation for gastric cancer – problem or possibility

V. Mutafchijski, K. Vasilev, P. Ivanov, G. Kotashev, G. Grigorov, M. Dontcheva*, V. Kyosev, G. Popivanov, V.Hristova

ЕНДОУРОЛОГИЯ

Ендоскопска комбинирана интраренална хирургия в Galdakao-модифицирана позиция на пациента в сравнение с перкутанна нефролитотрипсия в положение по корем при пациенти с BMI ≥ 25 kg/m2

К. Петкова, И. Салтиров

Endoscopic Combined Intrarenal Surgery in GaldakaoModified Supine Valdivia Position in Comparison With Percutaneous Nephrolithotripsy in Prone Position in Patients With BMI ≥ 25 kg/m2

K. Petkova, I.Saltirov

Минимално инвазивна перкутанна нефролитотрипсия за лечение на конкременти в бъбрека с размери до 30 мм

И. Салтиров, К. Петкова

Minimaly Invasive Percutaneous Nephrolithotomy in the Treatment of Renal Stones Smaller Than 30 mm I.Saltirov, K. Petkova

ХИРУРГИЯ

Ефективност на стадиращите системи при хепатоцелуларния карцином

Такоров И, И. Василевски, Ц. Луканова, В. Михайлов, Р. Стоянова, М. Якова, Е. Одисеева*, Н. Владов

Effectiveness of the staging systems used for hepatocellular carcinoma

Takorov I, I. Vasilevski, Ts. Lukanova, V. Mihaylov, R. Stoyanova, M. Iakova, E. Odisseeva*, N. Vladov

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Блок на седалищен нерв преден достъп – екзотика или рутинна техника

С. Бакалов, Н. Петров

Sciatic nerve block anterior approach – exotic or routine technique

S. Bakalov, N. Petrov

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Първи резултати от приложението на системата Verion (ALCON) в катаракталната хирургия

Л. Войнов, Х. Видинова

First results of the application OF the Verion system (ALCON) in cataract surgery

L. Voinov, Ch. Vidinova

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Перкутанна бъбречна биопсия под ехографски контрол за диагностика на паренхимни бъбречни заболявания

С. Василев, Д. Петрова, В. Драганов, К. Петкова, И. Салтиров

Percutaneous renal biopsy under ultrasound guidance for the diagnosis of parenchymal renal disease

S. Vasilev, D. Petrova, V. Draganov, K. Petkova, I. Saltirov

Усложнения след ендоскопски процедури на долен гастроинтестинален тракт - диагностично лечебен алгоритъм и поведение

А. Кацаров, Д. Таков, K.Кацаров, З. Дунков, E. Насева

Complications after therapeutic colonoscopy. Diagnosis and management

A. Katzarov, D. Takov, K. Katzarov, Z. Dunkov, E. Nasev

Целият брой можете да прочетете в прикачения по-долу файл

" }-->

Прикачени файлове

Ендоурология и минимално инвазивна...

Коментари