Публикация

МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ

Медицината на туризма, пътуванията, рекре ация, спа и на свободното време, налага отделен научно обоснован подход към здравето и проблемите свързани с него на вече достигащият един милиард и половина човека предприели ...


Алексиев Л. 

ВМА – НПЦВМЕАММ 

Пътуванията в съвременното общество ще заемат все по – голяма част от човешката дейност. В същото време те поставят човешкия организъм в не естествена среда, която влияе върху нормалната функция на организма, особено изразено при хора с увреждания и хронични заболявания. Разглежда се диабета като  социално значима болест и влиянието на основни фактори на околната среда при пътувания  - начин на транспорт, географски и климатични особености, културни и социално – икономически детерминанти, лична здравна култура на пътуващия и др. Определя се мястото  и ролята  на лекуващите лекари за предотвратяване или влошаване  проявите на диабета. Посочени са съвременни виждания за личните медицински средства при пътуване на диабетно болни. 

Целият материал може да прочетете тук

TRAVEL MEDICINE AND DIABETES

Alexiev L.

MMA – SCMMEAMM SUMMARY

Travel in modern society will take more - much of human activities.In the same time they placed the human physyology in a non natural environment whish affects the normal function of the body, particularly people having disabilities and chronic illnesses. Diabetes is regarded as socially important disease and the impact of key environmental factors when traveling - a mode of transport, geographical and climatic conditions, cultural and socio - economic determinants, personal  health culture of trvelers. Determine the place and role of doctors for prevention  or avoidance of worsening the symptoms of diabetes. Indicated modern views on personal medical kits during traveling of diabetic patients. Keywords: travel medicine, diabetes, diabettic patients, travel environmental factors .

To read the entire article, click here


Коментари