Публикация

ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ) СРЕД КОНТИНГЕНТА НА ВМА, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Острите респираторни заболявания (ОРЗ) са най-широко разпространените заразни заболявания в човешкото общество-обхващат 2/3 от цялата заболяемост на земята (1999, Leading Infectious Killers. Infection Disease Report).


Кунчев М.1, И. Гергова2, К. Мекушинов1,ВМА

1-Лаборатория по Вирусология 2-Лаборатория по Микробиология

Острите респираторните заболявания (ОРЗ) са все още един от главните проблеми на човешката инфекциозна патология. Част от ОРЗ са атипичните пневмонии, които се предизвикват от респираторни вируси и атипични бактерии и изискват по различно и специфично лечение. Целта на нашето проучване е да покажем етиологична структура на острите респираторни заболявания за период от една година – 2015, като изследвахме 1375 пациенти с ОРЗ, контингент на ВМА чрез метода ELISA. Получените резултати показаха 107 (8%) положителни за IgM антитела срещу следните биологични агенти, разпределени както следва: Influenza virus type A – 37 (35%); Chlamydia pneumonia - 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%) и Parainfl uenza virus - 4 (4%). Според нашите изследвания през 2015 година, Infl uenza virus type A е най-важният и чест причинител на ОРЗ, следван от Chlamydia pneumonia и Mycoplasma pneumonia, докато ролята на Adeno virus и Coxiella burnetii като етиологични агенти-намалява.

Целият материал може да прочетете тук

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ACUTE RESPIRATORY DISEASE (ARD) AMONG THE CONTINGENT OF MILITARY MEDICAL ACADEMY DETECTED IN 2015


Kunchev M.1, I. Gergova2, K. Mekouchinov1, ММА-Sofia

1-Laboratory of Virology, 2-Laboratory of Microbiology

Acute Respiratory Disease (ARD) are still one of the major problems of human infectious pathology. Parts of ARD are atypical pneumonias, which is caused by respiratory viruses and atypical bacteria and require different and specifi c treatment. The aim of our study was to show etiological structure of acute respiratory diseases for a period of one year - 2015, we investigated 1375 patients with ARD, contingent of Military Medical Academy by the method ELISA. The results showed 107 (8%) positive for IgM antibodies against these biological agents, distributed as follows: Influenza virus type A - 37 (35%); Chlamydia pneumonia - 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%), and Parainfl uenza virus - 4 (4%). According to our study in 2015, Infl uenza virus type A is the most important and frequent cause of ARD, followed by Chlamydia pneumonia and Mycoplasma pneumonia, while the role of the Adeno virus and Coxiella burnetii as etiologic agents decrease.

To read the entire article, click here

Коментари