Публикация

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА В УЧИЛИЩА ОТ НЯКОИ РЕГИОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Политиката за ефективно функциониране на майчиното, детското и училищното здравеопазване обхваща мерки за интегриран подход на институциите и обществото за здравето на децата.


Стайкова Ж. МУ-София , ФОЗ

Целта на настоящата работа е да проучи здравния и стоматологичния статус на ученици на възраст от 7 до 15 г. от община Кърджали и община Сандански, като се направи и сравнителен анализ. Материали и методи: В изследването са включени учебни заведения от община Кърджали и община Сандански, определени по метода на случайния подбор. Обхванати са 1594 деца на възраст 7-15 години. Прегледите са осъществени от екип от лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, офталмолог и лекар по дентална медицина. За статистическата обработка на данните е използван точния критерий на Фишер. Резултати и обсъждане: Сравнителният анализ на получените резултати показва статистически значима разлика в ранното развитие при децата от двете общини в полза на децата от Кърджали (94% срещу 1% за Сандански). Прегледът от лекар ото-рино-ларинголог показва по-ниски стойности по всички показатели при прегледаните деца от Кърджали. Зрителната острота при децата от Кърджали е с по-добри стойности, спрямо същата при децата от Сандански, съответно 79% срещу 64%. Като цяло стоматологичният статус на децата от Кърджали е по-добър (64% срещу 53%). Заключение: Получените резултати са обезпокоителни и налагат разработване на интервенционна програма, включваща превантивни дейности с фокус към промоцията на здраве и здравословни промени в начина и средата на живот на децата.

Целият материал може да прочетете тук

COMPARATIVE ANALYSIS OF PREVENTIVE MEDICINE ACTIVITIES IN SCHOOLS IN SOME REGIONS IN BULGARIA


Staykova J., MU – Sofia, PHF


The goal of this paper is to study the students of age 7 to 14 health and dental status by applying data comparative analysis. Materials and methods: Schools from Kardzhali and Sandanski municipality were chosen by random selection. The study covered 1594 children age 7 to 15 years old. The check ups were performed by teams, made of pediatricians, otorhinolaryngologist, ophthalmologist and dentist. Data statistical processing was done by using Fissher’s accurate criteria. Results and discussion: The comparative analysis shows statistical signifi cant difference in early child development in these two municipalities in favor of Kardzhali children (94% vs 1%). The otorhinilaryngist exams showed lower values on all indices for the Kardzhali children. The visual acurity in Kardhali children shows better values compared to Sandanski children (79% vs 64%). The dental status of Kardhali children is also better (64% vs 53%). Conclusion: The results achieved are disturbing. There is a need for intervention program development aimed towards health promotion and healthy changes in children behavior and environment.

To read the entire article, click here

Коментари