За мен

Биография

Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм

Завършва с отличен успех висше медицинско образование във гр. Варна през 1985год. От 1987год. след конкурс е назначена като преподавател в катедрата по педиатрия в  Медицински университет Варна.

През 2000г. защитава дисертационен труд на тема:“Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на  ювенилен хроничен артрит“.

През 2003год. е избрана за доцент по педиатрия към МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов” Варна.

 През 2018г. е избрана за професор по педиатрия към същия университет, където работи в едноименната катедра.

Провела е дългосрочни специализации по имунология и детска ревматология в престижни институции в България, Холандия и Англия, както и курсове за следдипломно обучение по ревматология със стипендии и грантове на Eвропейската лига за борба с ревматизма  в Германия и Франция.

Има придобити специалности по Педиатрия, Детска ревматология, Клинична алергология.

Началник на клиники по Педиатрия в МБАЛ „Света Марина“ и МБАЛ“Света Анна“ в периода 2005- 2020г. Понастоящем професор по детска ревматология в Първа детска клиника на УМБАЛ „Света Марина“.

Под ръководството на проф. Върбанова са завършили специализация по педиатрия, обща медицина и детска ревматология десетки лекари.

Автор е на над 200 публикации в българска и чуждоезична литература, монографии, учебни ръководства и помагала.

Член на държавни изпитни комиси за специалност по педиатрия, детска ревматология и обща медицина. Член на редколегиите на сп. Ревматология и Scripta scientifica medica и редакционния съвет на сп. Педиатрия. Член на Българската Педиатрична ассоциация, Българското Научното дружество по ревматология, Pediatric Rheumatology  European Society /PRеS/, Научното дружество по алергология.

Проф. Върбанова е  Национален координатор за България на PRINTO /Pediatric Rheumatology International Trial Organisation/ към PRеS.

Професор д-р Боряна  Борисова ВЪРБАНОВА завършва медицина във ВМИ - Варна през 1985 г. От 1987 г. е редовен асистент в Катедра Педиатрия на МУ - Варна. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема "Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на ювенилен хроничен артрит". От 2003г. е избрана за доцент към същата катедра. Специализирала е в областта на детската ревматология и автоимунни заболявания в Холандия, Англия, Германия и Франция.

Придобити специалности: Педиатрия; Детска ревматология и Клинична алергология

 

Опит

професор
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
1000, Варна , България, ул. Ген. Гурко 49
0898602154
Прием само след запазен час
Платен прием

Специалности

Педиатрия
Детска ревматология
Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb