Публикация

Нови правила за диагностика и контрол на 7 заразни болести на дихателната система

Нови правила за диагностика и контрол на 7 заразни болести на дихателната система

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система.

Документът се отнася за 7 заболявания

  • варицела;
  • епидемичен паротит;
  • коклюш;
  • менингококова болест;
  • инвазивна (менингококов менингит и сепсис);
  • морбили;
  • рубеола;
  • скарлатина.

Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Заразните болести на дихателната система са едни от най-честите заболявания, с широко разпространение в ранната детска възраст. Заболявания от тази група като епидемичен паротит, коклюш, менингококова болест, морбили, рубеола, скарлатина се характеризират с висока контагиозност (способност за заразяване) и засягане на голям брой възприемчиви лица, повишена честота в организирани колективи и тежко протичане.

 

Ограничаването на разпространението на заразните болести, с цел превенция както на личното, така и на общественото здраве, изисква прилагането на конкретни
профилактични и противоепидемични мерки за ликвидиране на възникналия епидемичен процес. Наредбата ще регулира предприемането на противоепидемични и профилактични мерки спрямо болни, заразоносители, контактни и околна среда при възникване на случай на отделни заразни болести на дихателната система, се посочва в мотивите към проекта.

 

Необходимо е да се установят единни мерки – за лабораторна диагностика, профилактика и контрол при възникване на случай на остри заразни болести на дихателната система. Независимо от общите закономерности и особености в развитието на епидемичния процес при дихателните инфекции, извършването на диагностика и прилагането на профилактични и противоепидемични мерки зависи от конкретния причинител и специфичните епидемиологични, клинични и имунологични особености на заболяването.

 

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на нормативна уредба, която да определя реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на остри заразни болести, съгласно чл. 60, ал. 5 от Закона за здравето.

 

От МЗ припомнят, че с влизане в сила на Закона за здравето бяха отменени инструктивните материали за борба с най-често разпространените заразни болести, прилагани с отменения Закон за народното здраве. Това съществено затруднява ефективното прилагане на утвърдени практики и подходи в ежедневната противоепидемична работа.

Цели на нормативния акт

С наредбата се цели да се въведат комплексни противоепидемични мероприятия спрямо болния (заразоносителя), механизма на предаване на инфекцията и контактните за бързо ликвидиране на възникналия епидемичен процес; профилактични мерки за недопускане възникването на нови огнища; съвременни методи за лабораторна диагностика.

 

Проектът на наредба определя и компетентния контролен орган по спазване на заложените изисквания, а именно регионалните здравни инспекции, като орган на държавния здравен контрол.

 

Предложеният проект на нормативен акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Осъществяването на контролните правомощия от страна на регионалните здравни инспекции по спазване на новите изисквания ще е в рамките на утвърдения им бюджет за съответната година.

Очаквани резултати

Приемането на проекта на наредба ще доведе до създаването на единен подход при провеждането на лабораторната диагностика, профилактичните и противоепидемични мерки при отделни дихателни инфекции, което в крайна сметка ще допринесе за опазване здравето на населението с отчитане на ползата, измерена в предотвратени заболявания и здравни грижи.

 

Период на обществената консултация: 24.04.2019 г. до 23.05.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:
nspiridonova@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари

Добре е, че най-после една административнба ниша, необходима при ежедневните ни дейности ще бъде запълнена. Когато се запозня подробно ще публикувам евентуални коркции и допълнения.