За мен

    Проф. д-р Георги Кирилов е Началник на лаборатория за хормонална диагностика          на ендокринните заболявания,  УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, София
     Лична информация:

     Роден на 12 февруари 1951 г, София;  месторабота: УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, 4-ти ет.,

     каб.  406,  ул. „ Здраве” 2, София 1431; телефони:  02 895-6120  и  +359 887 436-178; е- 

     mail: drgkirilov@abv.bg

      Образование и специализации:

1968 – 1974 г:  ВМИ - София,  медицина

1979 г:  дисертация  по ендокринология  „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”

1981 г:  специалност    Вътрешни болести;  1990 г:  специалност   медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”

1982 – 1983 г:  специализация в Университета Хайделберг, Германия:  eкспериментални модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС;  1984 г: специализации  в  Швеция и  Германия -  радиоимунологични методи

Научни интереси:  РААС;  биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин; хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични –  ендокринология,  вътрешни болести,  нуклеарна медицина

Публикации:  >310; цитирания:1009; h index: 16 (Scopus);  автор на „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   -  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
359887436178
Платен прием
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2

Разстройствата на циркадния ритъм и съня се асоциират с неблагоприятни промени в глюкозната хомео...

Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход

     Резюме. Полиурично-полидипсичните синдроми, към които принадлежи безвкусния диабет (БД),  са...

Публикации

Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактор...
Публикация
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и те...
Публикация
Окситоцинът - много повече от женски хормон
Окситоцинът - много повече от женски хормон

Разглеждат се ролята и въздействията  на окситоцина  върху сексуалното,  социалното,  хранителнот...

Хиперинсулинемия: етиопатогенеза и рискова роля
Хиперинсулинемия: етиопатогенеза и рискова роля

Резюме. Хиперинсулинемията е ранен признак и самостоятелен рисков фактор за метаболитни дисфункци...

Дискусионна тема: скрининг за хиповитаминоза Д и интерпретация на витамин Д статуса
Дискусионна тема: скрининг за хиповитаминоза Д и интерпретация на витамин Д статуса

Хиповитаминоза  Д  и  здравни рискове      Напоследък  темата  за  ефективността на скрининга  за...

Субклиничен хипертиреоидизъм
Субклиничен хипертиреоидизъм

Резюме. Субклиничният хипертиреоидизъм (СХ)  се отличава със супресиран ТСХ и  нормални нива на ...

Дискутирана тема: оптимизацията на референтния интервал на ТСХ - ключ към диагностиката и персонализирания подход в лечението на тиреоидните дисфункции
Дискутирана тема: оптимизацията на референтния интервал на ТСХ - ключ към диагностиката и ...

ТСХ като най-ефективен биохимичен маркер за диагностика на  субклиничните тиреоидни дисфункции  ...

Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране

     Витамин Д статус.  Витамин Д (вит.Д) се отнася към групата на  мастно разтворимите витамини ...

Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни

     Съвсем ново проучване разкрива,  че лечението на  субклиничния  хипотиреоидизъм  с левотирок...

Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни заболявания (NTI syndrome)
Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни заболявания (NTI syndrome)

     Дефиниция и медицинско значение. Отдавна е известно,  че плазмените  концентрации на тиреоид...

Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза

     Коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт са сред  водещите причини за смъртност  в с...

Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания: мас спектрометрични или имуноанализи
Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания: мас спектрометрични или имуноанализи

Имуноаналитичен или мас спектрометричен  анализ за определяне на  стероидни хормони:   предимства...

Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтична цел при затлъстяване и диабет
Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтична цел при затлъстяване и диабет

  Съвременна  представа за мастната тъкан като интегрален ендокринен орган      Затлъстяването ...

Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение
Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение

  Особености в секрецията, физиологична и патофизиологична роля  на пролактина        Пролактин...

Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли
Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли

     Наскоро в авторитетното  научно списание по ендокринология и метаболизъм – The Journal of Cl...

Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендокринна хипертония
Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендокринна хипертония

     Дефиниция, честота и клинична характеристика. Първичният алдостеронизъм (ПА) представлява не...

Феохромоцитом и параганглиом: актуална 
диагностика и лечение
Феохромоцитом и параганглиом: актуална диагностика и лечение

Дефиниция, класификация и честота.   Феохромоцитомите са катехоламин-продуциращи невроендокринни ...

Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове и лечебна стратегия
Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове и лечебна стратегия

Увод. Субклиничните ендокринопатии се характеризират с лекостепенни отклонения в ендокринната фун...

Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, невродегенеративни и метаболитни заболявания: рационална ли е първичната и вторична профилактика?
Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, невродегенеративни и метаболитни за...

История на химоцистеина като вредна молекула и патологичен метаболитен маркерПрез 1932 г Butz  и ...

Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоидизма върху фертилитета и бременността
Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоидизма върху фертилитета и бремен...

Резюме. Тиреоидните дисфункции  (ТАИ) могат да причинят менструални нарушения и инфертилитет.  Же...

Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройствата и заболяванията на ендокринната система
Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройствата и заболяванията на ендокринната...

Резюме. Ендокринните дисруптори са широко разпространени синтетични химикали, резултат на човеш...

Дефицитът на витамин Д:  актуален патогенетичен фактор при ендокринни заболявания Проф. д-р Георги Кирилов
Дефицитът на витамин Д: актуален патогенетичен фактор при ендокринни заболявания Проф. д-р Ге...

Физиологичната роля на витамин Д (вит.Д) е тясно свързана с регулацията на калциево-фосфорната хо...