За мен

    Проф. д-р Георги Кирилов е Началник на лаборатория за хормонална диагностика          на ендокринните заболявания,  УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, София
     Лична информация:

     Роден на 12 февруари 1951 г, София;  месторабота: УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, 4-ти ет.,

     каб.  406,  ул. „ Здраве” 2, София 1431; телефони:  02 895-6120  и  +359 887 436-178; е- 

     mail: drgkirilov@abv.bg

      Образование и специализации:

1968 – 1974 г:  ВМИ - София,  медицина

1979 г:  дисертация  по ендокринология  „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”

1981 г:  специалност    Вътрешни болести;  1990 г:  специалност   медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”

1982 – 1983 г:  специализация в Университета Хайделберг, Германия:  eкспериментални модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС;  1984 г: специализации  в  Швеция и  Германия -  радиоимунологични методи

Научни интереси:  РААС;  биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин; хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични –  ендокринология,  вътрешни болести,  нуклеарна медицина

Публикации:  >310; цитирания:1009; h index: 16 (Scopus);  автор на „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   -  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
359887436178
Платен прием
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2022
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2
default image
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2

Разстройствата на циркадния ритъм и съня се асоциират с неблагоприятни промени в глюкозната хомео...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2021
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход
default image
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход

     Резюме. Полиурично-полидипсичните синдроми, към които принадлежи безвкусния диабет (БД),  са...

Публикации

Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2
Публикация
Нарушенията в циркадния ритъм и съня са важни фактори в етиопатогенезата на диабет тип 2
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход
Публикация
Безвкусен диабет – особености в диагностичния и терапевтичния подход
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2021
Окситоцинът - много повече от женски хормон
default image
Окситоцинът - много повече от женски хормон

Разглеждат се ролята и въздействията  на окситоцина  върху сексуалното,  социалното,  хранителнот...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2019
Хиперинсулинемия: етиопатогенеза и рискова роля
default image
Хиперинсулинемия: етиопатогенеза и рискова роля

Резюме. Хиперинсулинемията е ранен признак и самостоятелен рисков фактор за метаболитни дисфункци...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2019
Дискусионна тема: скрининг за хиповитаминоза Д и интерпретация на витамин Д статуса
default image
Дискусионна тема: скрининг за хиповитаминоза Д и интерпретация на витамин Д статуса

Хиповитаминоза  Д  и  здравни рискове      Напоследък  темата  за  ефективността на скрининга  за...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2019
Субклиничен хипертиреоидизъм
default image
Субклиничен хипертиреоидизъм

Резюме. Субклиничният хипертиреоидизъм (СХ)  се отличава със супресиран ТСХ и  нормални нива на ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2018
Дискутирана тема: оптимизацията на референтния интервал на ТСХ - ключ към диагностиката и персонализирания подход в лечението на тиреоидните дисфункции
default image
Дискутирана тема: оптимизацията на референтния интервал на ТСХ - ключ към диагностиката и ...

ТСХ като най-ефективен биохимичен маркер за диагностика на  субклиничните тиреоидни дисфункции  ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2018
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране
default image
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране

     Витамин Д статус.  Витамин Д (вит.Д) се отнася към групата на  мастно разтворимите витамини ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2018
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни
default image
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни

     Съвсем ново проучване разкрива,  че лечението на  субклиничния  хипотиреоидизъм  с левотирок...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни заболявания (NTI syndrome)
default image
Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни заболявания (NTI syndrome)

     Дефиниция и медицинско значение. Отдавна е известно,  че плазмените  концентрации на тиреоид...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза
default image
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза

     Коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт са сред  водещите причини за смъртност  в с...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания: мас спектрометрични или имуноанализи
default image
Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания: мас спектрометрични или имуноанализи

Имуноаналитичен или мас спектрометричен  анализ за определяне на  стероидни хормони:   предимства...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтична цел при затлъстяване и диабет
default image
Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтична цел при затлъстяване и диабет

  Съвременна  представа за мастната тъкан като интегрален ендокринен орган      Затлъстяването ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение
default image
Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение

  Особености в секрецията, физиологична и патофизиологична роля  на пролактина        Пролактин...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли
default image
Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли

     Наскоро в авторитетното  научно списание по ендокринология и метаболизъм – The Journal of Cl...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендокринна хипертония
default image
Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендокринна хипертония

     Дефиниция, честота и клинична характеристика. Първичният алдостеронизъм (ПА) представлява не...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Феохромоцитом и параганглиом: актуална 
диагностика и лечение
default image
Феохромоцитом и параганглиом: актуална диагностика и лечение

Дефиниция, класификация и честота.   Феохромоцитомите са катехоламин-продуциращи невроендокринни ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове и лечебна стратегия
default image
Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове и лечебна стратегия

Увод. Субклиничните ендокринопатии се характеризират с лекостепенни отклонения в ендокринната фун...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, невродегенеративни и метаболитни заболявания: рационална ли е първичната и вторична профилактика?
default image
Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, невродегенеративни и метаболитни за...

История на химоцистеина като вредна молекула и патологичен метаболитен маркерПрез 1932 г Butz  и ...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоидизма върху фертилитета и бременността
default image
Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоидизма върху фертилитета и бремен...

Резюме. Тиреоидните дисфункции  (ТАИ) могат да причинят менструални нарушения и инфертилитет.  Же...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройствата и заболяванията на ендокринната система
default image
Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройствата и заболяванията на ендокринната...

Резюме. Ендокринните дисруптори са широко разпространени синтетични химикали, резултат на човеш...

проф. Георги Кирилов създаде публикация
2015
Дефицитът на витамин Д:  актуален патогенетичен фактор при ендокринни заболявания Проф. д-р Георги Кирилов
default image
Дефицитът на витамин Д: актуален патогенетичен фактор при ендокринни заболявания Проф. д-р Ге...

Физиологичната роля на витамин Д (вит.Д) е тясно свързана с регулацията на калциево-фосфорната хо...